I Ching in Progress
Tongji Philip Qian I Ching in Progress Woodblock print
From 23 to 64
Woodblock print
24 inches by 36 inches
Tongji Philip Qian I Ching in Progress
From 23 to 64 (backside)

Tongji Philip Qian I Ching in Progress Woodblock print
From 57 to 57
Woodblock print
24 inches by 36 inches
Tongji Philip Qian I Ching in Progress
From 57 to 57 (backside)